Projekt bez tytułu (69)

Tartaczna 2

Poznaj jakość opieki zdrowotnej w stylu Tartaczna2!
wstecz
Tartaczna 2 Centrum Medyczne

Regulamin

Regulamin organizacyjny

Spis treści

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  TARTACZNA 2 CENTRUM MEDYCZNE

   

   

  § 1

  1)  Tartaczna 2 Centrum Medyczne z siedzibą w Gdańsku (80-839) przy ulicy Tartacznej 2/1A (zwane dalej Centrum Medycznym), jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, księga rejestrowa numer 000000230464, organ rejestrowy Wojewoda Pomorski w Gdańsku, REGON 386604641, NIP 5833402512. 

  2)  Regulamin niniejszy określa:

  a)  cele i zadania rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych,

  b)  strukturę organizacyjną

  c)  wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  d)  organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

  e)  wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

  f)   sposób rozpatrywania skarg.

  3)  Centrum Medyczne prowadzi działalność leczniczą w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prawa pacjenta, w tym w szczególności przepisy:

  a)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

  b)    ustawy z dnia 06 kwietnia 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  c)     ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

  d)    ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; 

  e)    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; 

  4)  Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i inne osoby świadczące usługi na innej podstawie prawnej na rzecz Centrum Medycznego.

  5)  Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym przy rejestracji oraz na stronie internetowej.

   

  § 2

  1) Celem działalności Centrum Medycznego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, w szczególności w poniższym zakresie:

  a)  położnictwa i ginekologii

  b)  onkologii klinicznej

  c)  urologii

  d)  endokrynologii

  e)  kardiologii

  f)   pulmonologii i alergologii

  g) otolaryngologii i  otolaryngologii dziecięcej

  h)  radiologii i diagnostyki obrazowej

  i)   chirurgii onkologicznej

  j)   ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  k)  chirurgii ogólnej

  l)   neurologii

  m) dermatologii i medycyny estetycznej

  n)  wenerologii

  o)  zdrowia psychicznego

  p)  seksuologii

  q)  fizjoterapii

  r)  medycyny paliatywnej i leczenia bólu

  s)   szczepień

  t)   chirurgii plastycznej

  u)  chorób wewnętrznych 

  v) diabetologii

  w) radioterapii onkologicznej

  2) Podstawowym zadaniem Centrum Medycznego jest sprawowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami i zapewnienie kompleksowych świadczeń, w tym:

  a)  badania i porady lekarskie;

  b)  porady i zabiegi;

  c)  działalność profilaktyczna oraz w zakresie promocji zdrowia i szerzenia oświaty zdrowotnej, w tym współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami

  d)  opiniowanie o stanie zdrowia;

  e)  wykonywanie innych zadań podmiotu leczniczego wynikających z odrębnych przepisów.

  3) Realizując powyższe cele i zadania Centrum Medyczne zapewnia pacjentom opiekę zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i na odpowiednio wysokim poziomie.

  4) Powyższe świadczenia są udzielane przez osoby posiadające przewidziane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, przy zachowaniu wszelkich wymagań świadczenia usług określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami sztuki medycznej.

  5) Świadczenia są udzielane pacjentom w ramach świadczeń odpłatnych na podstawie ustalonego w Centrum Medycznym cennika. Wysokość opłat została określona w załączniku do niniejszego Regulaminu.

  6) Centrum Medyczne może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego poprzez organizowanie staży podyplomowych, szkoleń specjalizacyjnych i innych form doskonalenia zawodowego.

   

  § 3

  1) Działalnością Centrum Medycznego zarządza i kieruje, a także reprezentuje na zewnątrz Zarząd, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie i prowadzenie bieżącej działalności zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

  2) W skład Centrum Medycznego wchodzą następujące podstawowe komórki organizacyjne:

  a) poradnia położniczo-ginekologiczna

  b) poradnia onkologiczna

  c) poradnia urologiczna

  d) poradnia endokrynologiczna

  e) poradnia kardiologiczna

  f) poradnia alergologiczna

  g) poradnia otolaryngologiczna

  h) poradnia USG

  i) poradnia chirurgii onkologicznej

  j) poradnia ortopedyczna

  k) poradnia chirurgii ogólnej

  l) poradnia neurologiczna

  m) poradnia dermatologii i medycyny estetycznej

  n) poradnia zdrowia psychicznego

  o) poradnia seksuologii

  p) gabinet diagnostyczno-zabiegowy

  q) poradnia laktacyjna

  r) gabinet położnej

  s) poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

  t) punkt pobrań

  u) poradnia kardiologiczna dla dzieci

  v) poradnia terapii manualnej

  w) poradnia leczenia bólu

  x) punkt szczepień

  y) poradnia chirurgii plastycznej

  z) poradnia chorób wewnętrznych

  3) Do zadań wymienionych powyżej komórek organizacyjnych, należy sprawowanie kompleksowej opieki zdrowotnej nad pacjentami, zgodnie z profilem medycznym danej poradni, w wyznaczonych do tego pomieszczeniach Centrum Medycznego, a w razie potrzeby także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Poszczególne komórki organizacyjne prowadzą czynności administracyjne związane z ich funkcjonowaniem.

  4) W każdej poradni, w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów powinny być przedstawione czytelne informacje o sposobie rejestracji, dniach i godzinach funkcjonowania poradni, nazwiskach lekarzy i innych osób wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w poradni oraz harmonogram ich pracy z wyszczególnieniem godzin pracy każdego z ww. osób.

  5) Zarząd Centrum Medycznego określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków każdej osoby świadczącej usługi na jego rzecz, jak również może powołać kierowników lub koordynatorów poszczególnych komórek organizacyjnych, określając szczegółowy zakres ich obowiązków i uprawnień, z zastrzeżeniem ust. 6.

  6) Do zadań kierownika lub koordynatora należy w szczególności:

  a) nadzór nad odpowiednio wysoką jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych,

  b) bieżąca i okresowa kontrola pracy podległych pracowników,

  c) kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej i ustalonego obiegu dokumentów,  

  d) zachęcanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  e) niezwłoczne zgłaszanie Zarządowi Centrum Medycznego stwierdzonych przypadków naruszenia zasad wykonywania danego zawodu medycznego.

  7) Osoby świadczące usługi na rzecz Centrum Medycznego w ramach powyższych komórek organizacyjnych, mają obowiązek współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Centrum Medycznego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, administracyjno-gospodarczym oraz w zakresie ochrony danych osobowych.

               

  § 4

  1) Centrum Medyczne zapewnia organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób umożliwiający pacjentom najbardziej dogodną formę udzielania świadczeń.   

  2) W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane także poza siedzibą Centrum Medycznego (np. w warunkach domowych), a także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

  3) Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności zgłoszenia przy pomocy systemu teleinformatycznego, rejestracji telefoniczne lub osobistej.

  4) Lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek poinformować pacjenta, jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres wykupionej procedury medycznej, a które nie są objęte ceną, w szczególności zasady odpłatności za procedury medyczne wykonywane w razie wystąpienia typowych powikłań pozabiegowych.

  5) Centrum Medyczne zachowuje prawo odmowy udzielenia całości lub części świadczenia zdrowotnego, jeśli po wykonaniu badań i przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, ustalone zostanie, że pacjent - ze względów medycznych - nie może zostać zakwalifikowany do danego zabiegu lub procedury medycznej.

  6) Centrum Medyczne nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego poza wcześniej ustaloną kolejnością osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 

  7) W czasie korzystania ze świadczeń pacjent ma w szczególności prawo do:

  a)  poszanowania godności i intymności podczas udzielenia świadczeń oraz uprzejmego traktowania przez personel Centrum Medycznego,

  b)  do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, z należytą starannością, zgodnie z aktualnymi wymogami wiedzy medycznej oraz zasadami etyki zawodowej (określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych)

  c)  rzetelnej i przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

  d)  do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,

  e)  do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu zrozumiałej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych lub leczniczych,

  f)   do informacji o prawach pacjenta,

  g)  do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Medyczne.

  8) Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska, z wyłączeniem sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

  9) Do obowiązków pacjenta należy:

  a)  przestrzeganie niniejszego regulaminu,

  b)  przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków o działaniu odurzającym na terenie Centrum Medycznego,

  c)  przestrzeganie higieny osobistej,

  d)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.

  e)  przestrzeganie zaleceń lekarza, pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty.

  10) Centrum Medyczne w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowej i kompleksowej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad ochrony danych osobowych i udostępniania dokumentacji medycznej.  

  11) Badania diagnostyczne lub inne procedury niezbędne do procesu leczniczego, które nie mogą być wykonane w Centrum Medycznym, mogą być wykonane w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi Centrum Medyczne ma podpisane umowy. Przed skierowaniem na badania diagnostyczne pacjent będzie każdorazowo informowany o miejscu wykonania badań diagnostycznych.

   

  § 5

  1) Dokumentacja medyczna pacjentów jest prowadzona w formie elektronicznej,
  w zakresie i na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów regulujących zasady jej prowadzenia. 

  2) Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek prowadzić na bieżąco dokumentację medyczną pacjenta, dbając, aby wpisy były dokonywane na bieżąco, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i w czytelny sposób.

  3) Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta, jak również innym podmiotom uprawnionym do jej uzyskania w zakresie i na zasadach przewidzianych w aktualnie obowiązujących przepisach ww. ustawy o prawach pacjenta lub na podstawie innych przepisów prawa:

  a) do wglądu w siedzibie podmiotu; 

  b) poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów (odwzorowanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem) i wyciągów (dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej);

  c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

  d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

  e) na informatycznym nośniku danych

  4) Pacjent lub upoważniona osoba określa w swoim wniosku, w jakim zakresie zwraca się o udostępnienie dokumentacji.

  5) Osoby upoważnione przez Centrum Medyczne do udostępnienia dokumentacji medycznej, podejmują decyzje o udostępnieniu dokumentacji medycznej lub o odmowie udostępnienia bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku. Odmowa wydania dokumentacji wymaga formy pisemnej i uzasadnienia, które jest niezwłocznie przekazywane wnioskodawcy. 

  6) Centrum Medyczne prowadzi wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej, które zawiera m.in. datę zgłoszenia wniosku, zakres i sposób udostępnienia, osobę udostępniającą dokumentację oraz datę udostępnienia.   

  7) Przechowywanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów odbywa się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

   

  § 6

  1) Na podstawie art. 28 ww. ustawy o prawach pacjenta ustala się maksymalną wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej:

  a) za 1 stronę wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

  b) za 1 stronę kserokopii - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

  c) na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

  2) Wysokość aktualnie obowiązujących opłat podawana jest do wiadomości pracowników, pacjentów i ich rodzin oraz osób trzecich poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie informacji na stronie internetowej Centrum Medycznego.

  3) Opłaty, o której mowa powyżej nie pobiera się w przypadkach, w których aktualnie obwiązujące przepisy przewidują nieodpłatne jej udostępnienie, w szczególności w następujących przypadkach:            

  a) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w wykonaniu prawa dostępu do danych, o którym mowa w art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

  b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

  c) udostępniania dokumentacji osobom zainteresowanym i organom rentowym w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  d) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

  e) za udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu w siedzibie Centrum Medycznego.

  4) Termin przeglądania dokumentacji medycznej wyznacza upoważniony do tego pracownik Centrum Medycznego.

  5) W czasie przeglądania dokumentacji medycznej musi być obecny pracownik Centrum Medycznego. Osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma prawo robić notatki czy sporządzać fotokopie za pomocą własnego sprzętu technicznego

   

  § 7

  1) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny ma prawo złożyć skargę na działanie Centrum Medycznego lub jego personelu. Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia o charakterze medycznym, administracyjnym czy dotyczące naruszenia praw pacjenta.

  2) Zarząd Centrum Medycznego ma obowiązek odnieść się do treści każdej złożonej skargi, zaś w razie uznania skargi za zasadną, podjąć działania w celu naprawienia skutków stwierdzonego uchybienia oraz wyciągnąć odpowiednie konsekwencje wobec pracownika, który dopuścił się zawinionego uchybienia.

  3) Jeśli w trakcie rozpoznawania skargi powstanie uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, Zarząd Centrum Medycznego zwraca się o wyjaśnienie sprawy do właściwych organów ścigania.

  4) Jeżeli nie można w sposób jednoznaczny określić przedmiotu skargi, wzywa się autora pisma do złożenia w terminie 7 dni dodatkowych informacji. Brak udzielenia przez ww. osobę dodatkowych informacji skutkuje pozostawieniem skargi bez rozpatrzenia. Skargę ponowioną, tzn. w sprawach, które już zostały rozpatrzone, pozostawia się bez odpowiedzi, o ile autor pisma nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności.

  5) O sposobie rozpatrzenia skargi Zarząd Centrum Medycznego niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu skargi - powiadamia wnoszącego skargę.

   

  § 8

  1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dot. zasad prowadzenia działalności leczniczej, prowadzenia dokumentacji medycznej, wykonywania zawodów medycznych i ochrony praw pacjenta. 

  2) Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2021