Projekt bez tytułu (69)

Tartaczna 2

Poznaj jakość opieki zdrowotnej w stylu Tartaczna2!
wstecz
rodo

RODO

Dane osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator Danych Osobowych: Centrum Medyczne Tartaczna 2 sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-839), przy ulicy Tartacznej 2/1A, REGON 386604641, nr KRS 0000851660, tel. 587191025, email iod@tartaczna2.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów z zakresu ochrony zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych są m.in. podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również inne podmioty (z obowiązkiem zachowania ich w tajemnicy) na podstawie właściwych aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz osoby, w tym podmioty przetwarzające dane w ramach zarządzania systemem informatycznym, obsługi podatkowo-księgowej, czy doradztwa prawnego.
  4. Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia (art. 9 ust. 1 RODO).
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawach pacjenta dot. prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością udzielenia świadczeń zdrowotnych, jak również możliwością odstąpienia od udzielenia tych świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta lub w innych przepisach prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  8. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje placówce medycznej przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.